Vesistön laadun tarkkailu

IMG_0579.JPG

Kemijärveen tulevasta vedestä tulee Kemijoen kautta pohjoisesta, sillä Kemijoen valuma-alue muodostaa 79 % Kemijärven valuma-alueesta. Näin ollen Kemijoen vedenlaatu vaikuttaa merkittävästi myös järviveden laatuun. Kemijärvi on tyypillinen läpivirtausjärvi, mikä vaikuttaa osaltaan myös vedenlaatuun. Läpivirtausjärvissä luontaiset veden laadun ja määrän muutokset ovat nopeita ja veden viipymä on yleisesti lyhyt.

Kemijärven veden laatuun vaikuttaa mm. Kemijoen vedenlaatu sekä valuma-alueen kuormittajien vaikutus. Tänä päivänä Kemijärven vedenlaatu on hyvä.

Säännöstelyn myötä Kemijärven yläosassa veden korkeus vaihtelee kolme metriä ja muissa osissa pohjapatojen ja kynnysten erottamia alueita lukuun ottamatta vaihtelu on enimmillään seitsemän metriä. Itse järven säännöstelyn ohella sen tilaan vaikuttaa valuma-alueella sijaitsevien tekojärvien ja Kitiseen rakennettujen voimalaitosten avulla tapahtuva säännöstely sekä Suolijärven säännöstely lähinnä Kemijärven itäiseen osaan.

Tutustu vedenlaadun mittaustuloksiin Kemijoen vesiensuojeluyhdistys.

Tekoaltaiden vaikutukset Kemijärveen olivat suurimmillaan heti altaiden rakentamisen jälkeen 1970-luvun alussa sekä 1980-luvulla tapahtuneen säännöstelykäytännön muutoksen aikoihin. Tekojärvien veden laatu on kuitenkin parantunut oleellisesti alkuajoista ja toisaalta myös Kitisen voimalaitosten rakentamisen aiheuttamat muutokset jokiuomassa ovat vakiintuneet, mistä johtuen säännöstelyn vaikutukset veden laadulle ovat oleellisesti vähentyneet.

Kemijärven lähiympäristössä on tapahtunut myös muutoksia kuormittajien suhteen. Mm. Stora Enso Oyj:n Kemijärven sellutehtaan toiminta päättyi huhtikuussa 2008.

Vedenlaadun tarkkailu

Kemijoen vedenlaatua on tarkkailtu pitkän aikaa. Vesistötarkkailua onkin toteutettu yhteistarkkailuna jo vuodesta 1976 lähtien. Kemijoen vesistötarkkailualueeseen sisältyy myös Kemijärvi, joka liitettiin yhteistarkkailuun mukaan vuonna 1980.

Kemijoen yhteistarkkailussa veden laadun tarkkailu koostuu vuosittaisesta perustarkkailusta, kolmen vuoden välein tehtävästä laajemmasta tarkkailusta (mm. vuodet 2013 ja 2016) sekä viranomaisseurannan tulosten hyödyntämisestä. Laajempaan tarkkailuun sisältyi veden laadun laajan tarkkailun lisäksi mm. Kemijärven kasviplankton- ja pohjaeläintarkkailu Kemijärven vesikasvikartoitus tehdään kuuden vuoden välein.

Kemijärven klorofylli-a:n pitoisuudet viittasivat osaltaan, ravinteiden lailla, myös lievästi rehevään vedenlaatuun. Piilevätarkkailun perusteella Kemijärven ekologinen tila oli pääosin joko erinomainen tai lähes erinomainen. Pohjaeläintarkkailun rantavyöhykkeen aineistojen perusteella järven ekologinen tila luokittui järven runko-osassa ja järven itäisessä osassa tyydyttävään tilaan ja järven eteläisessä osassa välttävään tilaan.

Lue vedenlaadun mittaustuloksista vuosilta 2014-2016 täältä: Vedenlaadun mittaustuloksia vuosilta 2014-2016.pdf