Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus

Tämä on tiedonhallintalain (906/2019) mukainen kuvaus Kemijärven kaupungin toimialojen hallinnoimista tietovarannoista, tietojen käyttötarkoituksesta ja asiarekisteristä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on toteuttaa julkisuusperiaatetta, lisätä hallinnon avoimuutta ja helpottaa asiakasta tietopyynnön tekemisessä. Kuvauksen avulla tietopyynnön tekijä voi yksilöidä tarvitsemansa tiedot, jolloin tiedot pystytään toimittamaan kattavasti ja nopeasti.

Ohjeita tietopyynnön tekemiseen

Viranomaisen toiminnassa syntyneet asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä lain perusteella ole määrätty salassa pidettäväksi. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Henkilö saa kirjaamosta nähtäväksi henkilökohtaisesti itseään koskevaa tietoa, vaikka se olisi laissa säädetty yleisöltä salassa pidettäväksi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 11 §, asianosaisen oikeus tiedonsaantiin).

Jotta asiakirja tai tieto sen sisällöstä voidaan antaa, on asiakirja yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa tai tietoa pyyntö koskee (julkisuuslaki 13.1 §). Pyyntö on tehtävä mahdollisimman selkeästi ja riittävän yksiselitteisesti. Pyyntö on yksilöity riittävästi, kun viranomainen voi sen perusteella selvittää, mitä asiakirjaa tai tietoa pyyntö koskee.

Asiakirjan hakutekijöinä voi käyttää esimerkiksi henkilön nimeä, kiinteistötunnusta tai asianumeroa (diaarinumeroa).

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat ja maksut

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Asiakirjan tyypistä riippuen pyydetyt tiedot voidaan luovuttaa joko paperisina, sähköisinä tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Kemijärven tietovarannot

Yhteystiedot

Asiakirjaa koskevan tietopyynnön voi tehdä sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai käymällä paikan päällä. Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Kemijärven kaupunki

Kirjaamo

kirjaamo@kemijarvi.fi

PL 5, Hallituskatu 4

98101 Kemijärvi